logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลด้านที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนธันวาคม 2559
  4 มกราคม 2560
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนธันวาคม 2559
  4 มกราคม 2560
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนธันวาคม 2559
  4 มกราคม 2560
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  2 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  2 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  2 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนตุลาคม 2559
  3 พฤศจิกายน 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนตุลาคม 2559
  3 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2559
  3 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2559
  6 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนกันยายน 2559
  6 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนกันยายน 2559
  6 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมิถุนายน 2559
  7 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  31 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  31 พฤษภาคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  31 พฤษภาคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนมีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนมีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมกราคม 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนมกราคม 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนมกราคม 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลงานคดี ประจำเดือนธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุก ประจำเดือนธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559
 • รายงานการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  9 ธันวาคม 2558