logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  9 ตุลาคม 2562
 • พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
  9 ตุลาคม 2562
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550)
  1 พฤษภาคม 2557
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546
  1 พฤษภาคม 2557
 • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
  1 พฤษภาคม 2557
 • ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
  1 พฤษภาคม 2557