logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  26 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  10 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
  21 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 มิถุนายน 2563
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  25 มิถุนายน 2561
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  18 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 มกราคม 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 มกราคม 2561
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
  19 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
  21 มิถุนายน 2560