logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๓

 

       วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และประชุมเพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำ งานโครงการสำคัญ และงานภาคบังคับ พร้อมทั้งติดตาม และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๓ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมลานค้าชุมชน ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๒๑๑ นิคมแพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิ...
  20 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี...
  5 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  31 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 299 ครั้ง