logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย  ที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทำของ
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์
 
พันธกิจ
 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

คุณธรรม อัตลักษณ์ ของกรมธนารักษ์

messageImage_1549266529630

 

วิสัยทัศน์
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

2 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1080 ครั้ง