logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ฐานะยากจน) เดือนพฤศจิกายน 2559
  24 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ส.ค.2559
  30 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 04140/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร กรณีประสบปัญหาภัยแล้ง และผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย กรณีที่มีฐานะยากจน
  30 มิถุนายน 2559
 • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์
  30 มิถุนายน 2559
 • รายงานผล : มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  27 มิถุนายน 2559