logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562
  26 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562
  26 ตุลาคม 2561
 • แผนการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  30 ตุลาคม 2561
 • การดำเนินงานประเมินราคาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  29 ตุลาคม 2561
 • การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563-2566
  29 ตุลาคม 2561
 • หลักเกณฑ์การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
  29 ตุลาคม 2561
 • แนวทางการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเพิ่มเติม) ณ ปี 2561
  29 ตุลาคม 2561
 • แนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ณ ปี 2561
  29 ตุลาคม 2561
 • ข้อมูลอาคารชุด จังหวัดจันทบุรี ปี 2561
  26 ตุลาคม 2561